ولساپا و احتمال شکست روندنزولی!

لیزینگ رایان سایپا

ولساپا که از محدوده ۱۰۲ تومان  روی خط روند صعودی برگشت قیمت داشته اکنون در ۱۱۵ تومان حمایت دارد و در محدوده ۱۲۵ تا ۱۲۹ تومان با مقاومت خط روند نزولی مواجه میشود …

این سهم مادامی که بالای ۱۱۵ تومان معامله و تثبیت شود میتواند روند نزولی را بشکند و احتمالا” از مقاومت ۱۲۹ تومان نیز عبور کند که در اینصورت در میانمدت الگوی هارمونیک با هدفی در محدوده ۱۶۵ تا ۱۸۰ تومان را دنبال خواهد کرد…

حد ضرر میانمدت این سهم ۹۸ تومان است ولی در حال حاضر برای کوتاه مدت تثبیت قیمت زیر ۱۱۵ تومان این تحلیل را بی اعتبار خواهد کرد…

 

ولساپا1