شرکت عمران و توسعه شاهد

ثعمرا  که بعلت رکود بازار و فشار فروش در ماه های قبل تا ۱۱۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرد در محدوده ۱۱۰ تومان بعد از لمس کف کانال نزولی کوتاه مدت با افزایش تقاضا مواجه شد و توانست تا سقف این کانال و نزدیک مقاومت ۱۳۸ تومان رشد قیمت داشته باشد…

این سهم که اکنون در ۱۲۳ تومان با میانگین متحرک ۲۰ روزه مماس شده است در این قیمت  از مقاومت ابر کومو نیز عبور کرده و در حال حاضر ۱۲۳ تومان حمایت سهم است و مادامی که بالای این قیمت معامله میشود میتوان به شکست مقاومت ۱۳۸ تومان امیدار بود ولی در حاضر معاملات سهم را میتوان بین ۱۲۳ و ۱۳۸ تومان بصورت نوسانی تصور کرد که البته حمایت سهم تا ۱۲۰ تومان نیز محتمل است…

ثعمرا در صورت شکست مقاومت ۱۳۸ تومان و عبور از این قیمت احتمالا” بسوی اهداف بالاتر پیش روی خواهد کرد که مقاومتها در چارت مشخص شده است و با عبور از هر مقاومت ، مقاومت بعدی در دسترس قرار خواهدگرفت …

نکته ای که در نمودار جلب توجه میکند ورود نقدینگی به سهم است که از ۱۱۰ تومان در کف کانال شروع شده و تا کنون نیز ادامه داشته و قدرت خریدار به نظر بیشتر است …

ثعمرا