پالایشگاه تبریز

شبریز از کف کانال بررسی و توصیه به خرید شد.. این سهم همانگونه که در نمودار دیده میشود تا سقف کانال و محدوده ۸۳۰ تومان رشد قیمت داشت و بازدهی ۱۰۰ درصدی را نصیب خریداران در کف کانال کرد… (البته بدون احتساب سود مجمع)…

 این سهم پس از برخورد به سقف کانال وارد فاز اصلاحی شد و اکنون دوباره به محدوده بالای ۸۰۰ برگشته است که میتواند پولبک باشدو احتمال افزایش عرضه ها و اصلاح قیمت وجود دارد که در اینصورت اصلاح تا کف کانال (البته بعد از تقسیم سود مجمع امسال) محتمل خواهد بود…

با توجه به اینکه سهم در روند صعودی کانالیزه شده است نگهداری بلند مدت مشکلی ندارد و حد ضرر را میتوان شکست کف کانال صعودی در نظر گرفت ولی کسانیکه تمایل به مجمع رفتن ندارند میتوانند بالای ۸۰۰ تومان شناسایی سود کنند و دوباره در کف کانال وارد شوند…

شبریز