سرمایه گذاری صنعت و معدن

وصنعت

وصنعت در محدوده قیمتی ۹۰-۹۵ تومان از حمایت خط روند صعودی معتبر برخوردار است و با حد ضرر ۹۰ تومان با دید میانمدت و بلند مدت مناسب خرید و سرمایه گذاری ارزیابی میشود…

وصنعت