سشرق

سشرق بعد از تکمیل اصلاح و برگشت از روی حمایت ۵۸ تومان ، توانست سقف کانال نزولی کوتاه مدت را بشکند و در پولبک بالای حمایت ۶۶۶ ریال تثبیت شود… این سهم که در حمایت ۶۶۶ ریال با میانگین متحرک ۲۰ روزه مماس شده است، از روی این حمایت دوباره با افزایش تقاضا مواجه شده و اگر بتواند بالای مقاومت ۷۳ تومان نیز پرتقاضا باشد بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد … مقاومتها در چارت مشخص شده است و مادامیکه بالای ۶۶۶ ریال معامله میشود مشکلی برای صعود ندارد…

سشرق