سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

تاپیکو که در موج صعودی اخیر از محدوده ۱۳۵ تومان تا ۱۸۸ تومان رشد قیمت داشت اکنون حدود ۷۸ درصد این رشد قیمتی را اصلاح کرده و دوباره به قیمت های جذاب محدوده ۱۴۵-۱۵۰ تومان رسیده است که در این قیمتها با رعایت حد ضرر ۱۴۰ تومان و با دید میانمدت و شرکت در مجمع شهریور ماه جذاب به نظر می رسد..

تاپیکو