الکتریک خودرو شرق

خشرق در محدوده ۲۴۵ تومان از کف کانال صعودی بلند مدت خود برگشت داشته و اکنون در ۲۸۲ تومان به اولین مقاومت برخورد کرده است . این سهم چنانچه بتواند بالای ۲۵۰ تومان قیمت خود را حفظ کند احتمالا” بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد…

مقاومتها در چارت مشخص شده و حد ضرر ۲۴۲ تومان است…

خشرق