سرمایه گذاری مس سرچشمه

سرچشمه در محدوده قیمتی ۴۵۰-۴۳۰ تومان از حمایت کف کانال صعودی برخوردار است … این سهم که در تاریخ ۲۷ تیرماه جاری به مجمع می رود تا قبل از مجمع ،مادامیکه بالای ۴۳۰ معامله شود در روند صعودی قرار دارد و با دید مجمع و نگهداری میانمدت و بلند مدت مناسب به نظر می رسد…

از نظر بنیادی این شرکت توانایی تعدیل مثبت را در آینده دارد و به همین دلیل نگهداری میانمدت و بلند مدت سهم توصیه میشود…

اصولا” خرید سهام شرکتهای سرمایه گذاری بهتر است با دید میانمدت و بلند مدت انجام شود…

سرچشمه1