صنایع شیمیایی فارس

شفارس که از یکسال پیش در روند نزولی و اصلاحی قرار دارد و از ۲۷۸ تومان تا ۱۴۴ تومان اصلاح قیمتی داشته ، اکنون در محدوده قیمتی ۱۶۰-۱۶۵ تومان شاهد افزایش حجم معاملات هستیم و اگر بتواند بالای ۱۶۵ تومان معامله و تثبیت شود از کانال نزولی خارج خواهد شد و بسوی مقاومت های بالاتر نوسان خواهد کرد …

مقاومتها در چارت مشخص شده و حد ضرر ۱۴۴ تومان است…

شفارس