شرکت صنایع غذایی مینو شرق

غمینو در محدوده قیمتی ۴۱۰ تومان به خط روند صعودی بلندمدت برخورد کرده و در آخرین جلسه معاملاتی از ۴۰۸۳ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و تا ۴۳۱۸ ریال برگشت داشته است …

خرید سهم در محدوده حمایتی با رعایت حد ضرر ۳۸۰ تومان برای سرمایه گذاری و یا نوسانگیری مناسب به نظر می رسد…

مقاومتها در چارت مشخص شده  و همانطور که در چارت مشاهده میشود مهمترین مقاومت سهم در محدوده ۴۷۰-۴۸۵ تومان است و چنانچه از ۴۸۵ تومان با قدرت عبور کند احتمال رشد قیمت تا سقف های قبلی وجود دارد…

غمینو