پتروشیمی ایرانیان

پترول که در موج صعودی اخیر از روی ۱۱۳ تومان تا ۱۴۴ تومان رشد قیمت داشت همه این بازدهی را پس گرفت و اکنون در جای اول قرار دارد و چنانچه حمایت ۱۱۳ تومان را از دست ندهد میتواند با ایجاد الگوی کف دوبل دوباره بسوی سقف قبلی حرکت کند…

این سهم اگر چنانچه حمایت ۱۱۳ تومان را هم از دست بدهد در ۱۰۷ تومان حمایت دیگری دارد که میتواند الگوی آلترناتیو باشد و به همین دلیل حد ضرر رادر ۱۰۰ تومان قرار میدهیم…

پترول