هتل پارسیان کوثر اصفهان

گکوثر روی ۸۹۰ تومان با افزایش تقاضا مواجه شده و با توجه به واگرایی ایجاد شده در مکدی ، چنانچه حمایت ۸۹۰ تومان شکسته نشود میتواند به پایان اصلاح قیمتی خود رسیده باشد که در اینصورت احتمال نوسان مثبت وجود دارد…

در صورت شکست حمایت ۸۹۰ تومان این تحلیل بی اعتبار میشود…

گکوثر