مخابرات ایران

اخابر در محدوده ۱۷۵ تومان در کف کانال صعودی بلند مدت معامله میشود و خرید سهم در این قیمتها ارزنده هست…  حد ضرر ۱۶۷ تومان.

اخابر