ایرانخودرو

خودرو در محدوده حمایت روانی ۲۰۰ تومان و در کف کانال نزولی با واکنش نسبتا” مثبت بازار مواجه شده است و اگر این حمایت را حفظ کند می تواند بسوی سقف کانال نوسان داشته باشد…

محدوده ۲۴۵ تومان مقاومت سهم در سقف کانال و ۲۰۰ تومان حد ضرر سهم است…

بدیهی است که اگر خودرو بسوی سقف کانال حرکت کند نمادهای دیگر گروه خودرویی نیز احتمالا” نوسان مثبت خواهند داشت…

خودرو