نوسازی و ساختمان تهران

ثنوسا در محدوده ۱۶۰- ۱۶۵ تومان با کف کانال صعودی حمایت میشود و مادامی که بالای ۱۶۵ تومان معامله میشود می تواند احتمالا” بسوی سقف کانال نوسان داشته باشد …  مقاومت سهم در سقف کانال محدوده ۲۴۵-۲۵۰ تومان است و مقاومتهای پایین تر هم در چارت مشخص شده است.

حد ضرر این تحلیل در حال حاضر تثبیت قیمت زیر ۱۶۰ تومان است…

ثنوسا