ریل پرداز سیر

حریل که در روند نزولی  کانالیزه شده ،پس از لمس کف کانال در ۱۰۴ تومان ، کف های بالاتر به ثبت رسانده و اکنون اگر بتواند بالای ۱۲۰ تومان معامله و تثبیت شود از کانال نزولی خارج خواهد شد… این سهم در حال حاضر درمحدوده قیمتی بین ۱۱۰-۱۲۰ تومان حمایت میشود و در این محدوده به انتهای تراکم نیز نزدیک شده است…

حریل