توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

حپارسا پس از لمس حمایت ۳۷۵ تومان در کف روند صعودی کوتاه مدت خود به نظر می رسد که به پایان اصلاح نزدیک شده است و اکنون اگر بالای ۳۹۰ تومان معامله و تثبیت شود بسوی سقف قبلی و احتمالا” سقف کانال نوسان خواهد کرد… خرید این سهم آینده دار با حد ضرر ۳۶۰ تومان مناسب ارزیابی میشود…

حپارسا