سایپا آذین

خاذین که در یکی دوماه اخیر رشد قیمت خوبی را از محدوده ۱۰۰ تومان تا محدوده ۲۰۰ تومان داشته اکنون به نظر می رسد که به انتهای اصلاح زمانی خود در روند صعودی نزدیک شده است و مادام که حمایت مهم ۱۳۶ تومان را ازدست ندهد انتظار می رود که یک رشد مناسب دیگر را بعنوان موج ۳ رقم بزند….

حمایت سهم محدوده ۱۵۰ تومان و حد ضرر ۱۳۵ تومان است…

خاذین