شرکت سایپا

خساپا اگر بالای ۹۰ تومان معامله و تثبیت شود از کانال نزولی خارج خواهد شد و در صورت عبور از مقاومت ۱۰۶ تومان احتمال رشد قیمت تا محدوده ۱۴۵ تومان وجود دارد…

به نظر می رسد که فنر قیمت سهم کاملا” فشرده شده و احتمالا” آزادسازی قیمت خودرو تریگر رشد قیمت خواهد بود…

خساپا