داروسازی زهراوی

دزهراوی در روند اصلاح فرسایشی خود بعد از لمس ۵۴۹ تومان برگشت داشه و در این محدوده قیمتی افزایش حجم معاملات و کد به کد حقوقی به حقیقی نیز مشاهده میشود..

با توجه به اینکه محدوده ۵۰۰ تومان حمایت مهمی برای این سهم است احتمال پایان اصلاح در این محدوده و رشد قیمت وجود دارد…

خرید سهم در نوسان های منفی با حد ضرر ۴۵۰ تومان مناسب ارزیابی میشود.مقاومتها در چارت مشخص شده است…

دزهراوی