نیرو ترانس(بنیرو)

بنیرو در محدوده قیمتی بالای ۳۸۰ تومان در کف کانال صعودی کوتاه مدت با افزایش تقاضا مواجه شده و مادام که بالای ۳۸۰ تومان معامله شود انتظار می رود که بسوی سقف کانال نوسان کند…

مقاومت  سقف قبلی ۴۱۹ تومان و مقاومت سهم در سقف کانال ۴۴۰ تومان  و حد ضرر کوتاه مدت ۳۷۳ تومان است…

اهداف بالاتر در چارت مشخص شده است…

بنیرو