شیر پاستوریزه پگاه خراسان

غشان یکی از بهترین های گروه لبنی است که اکنون در تایم فریم هفتگی در حال تشکیل الگوی ادامه دهنده سروشانه در کف است و عبور پر قدرت قیمت سهم  از مقاومت ۳۴۰ تومان این الگو را با هدف میان مدت محدوده ۴۳۰ تومان تایید خواهد کرد…

حمایت سهم روی خط روند صعودی محدوده ۲۷۰ تومان است و خرید سهم در نوسان های منفی با حد ضرر ۲۴۵ تومان مناسب ارزیابی میشود…

غشان