گلوکوزان

غگل در ۱۱۰۰ تومان از حمایت کف کانال فلت برخوردار است و چنانچه این حمایت را از دست ندهد و زیر ۱۱۰۰ تومان تثبیت نشود بسوی سقف کانال  نوسان خواهد کرد … مقاومت سقف کانال محدده ۱۶۰۰ تومان است…

غگل