همراه اول

همراه در ۲۶ خرداد ماه بررسی شد و گفته شد که با لمس ۱۳۶۰ تومان روی خط روند نزولی کوتاه مدت، اصلاحش کامل شده و قیمتهای زیر ۱۴۰۰ تومان برای خرید توصیه شد…

این سهم اکنون تا آستانه ۱۶۰۰ تومان رشد داشته و در صورت عبور از ۱۶۰۰ تومان ، مقاوت ۱۶۶۰ تومان را در مقابل دارد که احتمال دارد باعث اصلاح کوتاه مدت سهم شود که در اینصورت فرصت خرید ایجاد خواهد شد…

این سهم در روند صعودی بلندمدت قرار دارد و معمولا” با توجه  به پرداخت حداکثری سود در مجمع ،انتظار می رود که رشد قیمت سهم تا پایان سال ادامه داشته باشد…

در صورت عبور از مقاومت ۱۶۶۰ تومان مقاومتهای بعدی ۱۶۹۵ و ۱۷۵۰ تومان خواهد بود…

همراه