سرمایه گذاری سایپا

وساپا در تایم فریم هفتگی روند نزولی را شکسته و پولبک را هم کامل کرده است و الگوی ادامه دهنده سروشانه را نیز در کف قیمتی تشکیل داده است …. با توجه به اینکه وساپا همیشه از این قیمتها رشد خوبی داشته و با توجه به اینکه شاخص گروه خودرویی نیز در کف قرار دارد همه چیز آماده است تا باردیگر شاهد یک رشد خوب در این سهم باشیم …

شکست پر قدرت مقاومت ۸۰ تومان ،تریگر رشد قیمت خواهد بود. مقاومتها و اهداف قیمت نیز در چارت مشخص شده است…

وساپا