فرآورده های نسوز آذر

کاذر روی حمایت ۱۳۸ تومان خط روند صعودی کوتاه مدت را لمس کرده و چنانچه این حمایت را از دست ندهد می تواند بسوی سقف قبلی و مقاومتهای بالاتر نوسان کند…

اگر حمایت ۱۳۸ تومان از دست برود حمایت مهم بعدی ۱۲۰ تومان است…

کاذر