بازرگانی و تولیدی مرجان کار

کمرجان پیرو تحلیل قبلی تا سقف کانال بالا رفت و از آنجا تا کف کانال اصلاح قیمت داشت و اکنون بار دیگر از کف کانال برگشته است و مادامی که حد ضرر ۶۰۰ تومان فعال نشود بسوی سقف کانال نوسان خواهد داشت…

کمرجان