سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

گوهران در روند صعودی کانالیزه شده و در محدوده قیمتی ۹۳-۹۵ تومان در کف این کانال معامله میشود … همچنین روز گذشته حجم خوبی از حقوقی به حقیقی منتقل شده است و در قیمتهای زیر ۱۰۰ تومان  با رعایت حد ضرر ۹۰ تومان مناسب ارزیابی میشود….

گوهران