کالسیمین

فاسمین در ۷۷۰ تومان سقف کانال را شکسته و پولبک را هم تکمیل کرده و در صورتیکه با قدرت از ۸۴۶۵ ریال عبور کند بسوی ۱۰۰۰ تومان در سقف کانال بعدی پیشروی خواهد کرد…

فاسمین