بیمه البرز

البرز در قیمت ۹۵ تومان سقف کانال نزولی را شکسته است و نوسان های منفی درقیمت این سهم تا روی حمایت ۹۰ تومان می تواند پولبک باشد …

این سهم بالای ۹۰ تومان حمایت دارد و در صورت تثبیت قیمت بالای ۹۵ تومان خروج از کانال نزولی تثبیت خواهد شد و احتمال رشد قیمت بسوی مقاومتهای بالاتر وجود دارد …

اولین محدوده مهم مقاومتی سهم محدوده ۱۱۰ و ۱۱۷ تومان است که عبور از این محدوده قیمتی راه را برای رسیدن به هدف ۱۴۰ تومان در میانمدت  هموار خواهد کرد…

خرید سهم در نوسان های منفی با حد ضرر ۸۰ تومان مناسب ارزیابی میشود…

البرز