سرمایه گذاری مس سرچشمه

سرچشمه از بالای ۴۲۰ تومان در کف کانال صعودی بازگشت داشته و در صورت عبور از مقاومت ۴۶۵ تومان احتمالا” بسوی سقف کانال نوسان خواهد کرد…

خرید سهم با حد ضرر ۳۹۹ تومان مناسب ارزیابی میشود…

سرچشمه2