شرکت نیرو محرکه

تمحرکه در ۱۲۹ تومان حمایت مهمی دارد … این سهم در انتهای روند اصلاحی خود، در روزهای اخیر با لمس ۱۲۰ تومان و بازگشت از این قیمت در حال تثبیت بالای ۱۲۹ تومان است و در اینصورت اولین مقاومت سهم محدوده ۱۵۵ تومان خواهد بود … عبور پر قدرت از این مقاومت راه را برای رشد قیمت تا سقف های قبلی هموار خواهد کرد…

خرید سهم با حد ضرر ۱۲۰ تومان مناسب ارزیابی میشود… مقاومتها در چارت مشخص شده است..

تمحرکه