ریل پرداز سیر

حریل در ۱۵ مرداد بررسی شد و گفته شد که در محدوده ۱۱۰-۱۲۰ تومان حمایت میشود و در صورتیکه بالای ۱۲۰ تومان معامله شود از کانال نزولی خارج خواهد شد…

این سهم که در قیمتهای زیر ۱۲۰ تومان براحتی فرصت خرید داد مطابق تحلیل اکنون از کانال نزولی خارج شده و تا بالای ۱۴۰ تومان رشد قیمت داشته است … مقاومت سهم در نمودار ۱۴۳۵ ریال است و چون بعد از شکست کانال نزولی برگشتی نداشته بنابراین نوسان های منفی در این سهم تا روی ۱۲۰ تومان میتواند پولبک به کانال نزولی باشد و مادام که حمایت ۱۲۰ تومان را از دست ندهد میتواند بسوی مقاومتهای بالاتر تا محدوده ۲۰۰ تومان نوسان داشته باشد…

حریل1