قطعات اتومبیل ایران

ختوقا از نظر بنیادی نباید زیر ۲۰۰ بماند و احتمال شکست سقف ۱۸۰ تومان در حال حاضر بیشتر شده و شرایط بازار نیز این احتمال را تقویت کرده است … بنابر این در صورت شکست ۱۸۰ تومان بسرعت می تواند بالای ۲۰۰ مستقر شود…

این سهم در صورت  تثبیت بالای ۲۰۰ تومان احتمال رشد تا محدوده ۲۷۰ را خواهد داشت…

حمایت مهم سهم ۱۵۰ تومان است و خرید سهم با حد ضرر ۱۳۵ تومان مناسب ارزیابی میشود…

ختوقا