فنرسازی خاور

خفنر که از محدوده ۱۹۸ تومان حمایت شده و تا ۲۴۰ تومان نوسان داشته اکنون روی ۲۲۰ تومان حمایت دارد و چنانچه بتواند بالای ۲۴۰ تومان معامله شود احتمال رشد قیمت تا محدوده ۳۰۸ تومان تحت الگوی ab=cd وجود دارد…

خفنر