نیرو محرکه

خمحرکه روند نزولی سی ماهه خود را در تایم فریم هفتگی در قیمت ۱۷۰ تومان شکسته است و هراصلاحی پولبک خواهد بود …

مقاومتها در چارت مشخص شده و خرید سهم در نوسان های منفی با حد ضرر ۱۵۰ تومان برای هدف ۳۲۰ تومان مناسب ارزیابی میشود…

 

خمحرکه