سیمان هگمتان

سهگمت با توجه به صف خرید امروز روی مقاومت ۲۷۷۶ ریال ، احتمالا” از این مقاومت عبور خواهد کرد و بسوی سقف قبلی و محدوده ۵۰۰ تومان خواهد رفت …  در اینصورت  نوسان های منفی احتمالی میتواند پولبک باشد …

مقاومتهای بعدی در چارت مشخص شده است…

سهگمت