پتروشیمی خارک

شخارک در ۱۶ خرداد سال گذشته در محدوده قیمتی ۱۴۵۰ – ۱۵۰۰ تومان برای خرید با دید میامدت و بلند مدت پیشنهاد شد و از آن تاریخ تا کنون دو مجمع را پشت سر گذاشته و در مجموع ۵۹۰ تومان سود تقسیمی داشته است … یعنی برای کسانیکه در آنزمان خرید کرده اند قیمت سهم زیر ۱۰۰۰ تومان تمام شده است..

این سهم که تا ۳۸۴۰ تومان رشد قیمت را تجربه کرده ،در حال حاضر در محدوده ۳۲۰۰ تومان روی خط روند صعودی حمایت شده است و به نظر می رسد که رشد قیمت سهم هنوز ادامه داشته باشد و در اینصورت چنانچه قیمت از سقف ۳۸۴۰ تومان عبور کند مقاومتهای بعدی محدوده ۴۳۱۰ و ۵۰۰۰ تومان خواهد بود …

حد ضرر سهم در حال حاضر ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود…

شخارک