خوراک دام پارس (غدام)

غدام در محدوده ۶۲۰ تومان خط روند نزولی ۴ ساله را شکسته و در صورت عبور از مقاومت ۷۲۵ تومان بسوی سقف قبلی پیشروی خواهد کرد…

مقاومتها در چارت مشخص شده و هر اصلاحی با حد ضرر ۶۰۰ تومان میتواند فرصت خرید باشد…

غدام