صنایع شیمیایی ایران

شیران با شکست سقف کانال اکنون در حال پولبک هست و همانگونه که در تحلیل قبل گفته شدچنانچه بتواند بالای ۴۲۰ تومان تثبیت شود مقاومت بعدی محدوده ۵۵۰ تومان است …

خرید سهم با حد ضرر ۳۷۰ تومان میتواند مناسب باشد…

شیران1