نیرو کلر

شکلر بعد از شکست سقف قبلی در ۵۱۵ تومان ، سقف کانال را هم شکسته و نوسان های منفی روی ۵۳۵-۵۳۰ تومان در حال حاضر پولبک به سقف کانال است و خرید سهم با حد ضرر ۵۱۵ تومان مناسب ارزیابی میشود…

اولین هدف بعدی محدوده ۷۵۰ تومان است…

شکلر