کشت و صنعت پیاذر

غاذر پس ازاصلاح فرسایشی و کف محکمی که روی ۳۰۰ تومان ساخته ، اکنون از نظر زمانی هم به نظر می رسد که اصلاحش به انتها رسیده باشد و خمایت سهامداران عمده در محدوده ۳۳۰ تومان نیز مشاهده میشود…

در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۳۰ تومان و عبور از مقاومت ۳۵۵ تومان احتمال رشد قیمت در این سهم وجود دارد … اولین محدوده مهم مقاومتی در قیمت ۳۹۴ تا ۴۱۸ تومان خواهد بود که عبور پر قدرت از این محدوده راه را برای رسیدن به قیمتهای بالاتر هموار خواهد کرد…

مقاومتها در چارت مشخص شده و حد ضرر ۲۹۷ تومان است…

غاذر