پاکدیس

غدیس با عبور از ۳۰۰ تومان خط روند نزولی ۱۶ ماهه را شکسته است و نوسان های منفی میتواند پولبک باشد… در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۰۵ تومان با حد ضرر ۲۵۰ تومان احتمالا” بسوی مقاومتهای بالاتر که در چارت مشخص شده نوسان خواهد کرد…

غدیس