شیرپاستوریزه پگاه خراسان

غشان در محدوده ۲۷۰- ۲۹۵ تومان با هدف الگوی سروشانه معکوس پیشنهاد خرید شد و اکنون در ۴۳۳ تومان هدف این الگو را لمس کرده است … با توجه به قدرت خریدار چنانچه بتواند بالای ۴۳۳ تثبیت و یا از مقاومت ۴۵۷ تومان با قدرت عبور کند هدف بعدی محدوده ۶۵۰ تومان خواهد بود…

حد ضرر را میتوانیم به ۴۰۰ تومان تغییر دهیم…

غشان1