هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو در محدوده قیمتی ۲۵۰-۲۶۰ تومان روی خط روند صعودی کوتاه مدت معامله میشود و خرید سهم در این محدوده با حد ضرر ۲۳۵ تومان مناسب ارزیابی میشود…

این سهم در صورت عبور از مقاومت ۲۶۸ تومان بسوی سقف قبلی در ۳۰۰ تومان خواهد رفت و چنانچه بتواند سقف ۳۰۰ تومان را بشکند احتمال رشد بیشتر نیز وجود دارد که در اینصورت تحلیل بروز رسانی خواهد شد…

میدکو