بیمه میهن

میهن در ۷۵ تومان روند نزولی دوساله را شکسته و در صورت معامله و تثبیت قیمت بالای ۷۹ تومان که با میانگین ۵۰ روزه نیز مماس است میتواند بسوی مقاومتهای بالاتر که در چارت مشخص شدده نوسان داشته باشد …

نوسان های منفی در قیمت این سهم تا حمایت ۷۵ تومان میتواند پولبک باشد و حد ضرر در حال حاضر ۷۰ تومان است…

میهن