شرکت درخشان تهران

پدرخش در محدوده ۳۲۰ تومان از کانال نزولی خارج شده و نوسان های منفی روی این قیمت میتواند پولبک باشد…

این سهم مادام که بالای ۳۲۰ تومان معامله شود احتمالا” بسوی مقاومت های بالاتر که در چارت مشخص شده نوسان خواهدکرد…

خرید سهم با حد ضرر۲۹۸ تومان مناسب ارزیابی میشود…

پدرخش