فرآورده های نسوز آذر

کاذر پس از شکست روند نزولی یکساله به مقاومت مهم ۱۷۵ تومان برخورد کرد و اکنون در حال پولبک است… در صورتیکه  بتواند از مقاومت ۱۷۵ تومان عبور کند بسوی ۲۰۰ و بالای ۲۰۰ تومان خواهد رفت …

حمایت های سهم در مسیر پولبک ۱۵۸ و ۱۵۲ تومان  و حد ضرر سهم در حال حاضر ۱۴۷ تومان است..

کاذر1