معدنی دماوند

کدما در تاریخ ۸ تیرماه بررسی و در محدوده ۱۲۰۰- ۱۳۰۰ توصیه به خرید شد …. این سهم بعد از شکست سقف قبلی در ۱۸۵۰ مطابق تحلیل تا بالای ۳۰۰۰ تومان رشد قیمتی داشته و حدود ۱۵۰ درصد بازدهی را به ثبت رسانده و البته هنوز در حال رشد است و سیگنال خروجی دیده نمیشود ولی با توجه به اینکه به محدوده مقاومتی سقف کانال رسیده  برای شناسایی سود باید مراقب باشیم چون ریسک سهم بسیار بالا رفته است …

مقاومت سهم در سقف کانال محدوده ۳۲۳۵ تومان است و پس از آن نیز مقاومتهای ۳۵۱۰ و ۳۹۴۵ تومان مقاومتهای مهمی هستند…

کدما1