سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

گوهران در تاریخ ۷ مرداد ماه بررسی شد و در محدوده قیمتی ۹۳-۹۵ تومان در کف کانال صعودی برای خرید پیشنهاد شد…

این سهم اکنون در محدوده ۱۱۰ تومان سقف کانال را شکسته و تا محدوده ۱۲۵ تومان رشد قیمت داشته و دوباره روی سقف کانال تا ۱۱۰ تومان پولبک را تکمیل کرده است …

در حال حاضر ۱۱۰ تومان حمایت سهم است و در صورتیکه این حمایت را از دست ندهد میتواند با عبور از ۱۲۵ تومان بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان کند…

مهمترین مقاومت بعد از ۱۲۵ تومان در محدوده ۱۴۵تا ۱۴۸ تومان خواهد بود و البته در ۱۳۳ تومان نیز مقاومتی دیده میشود…

گوهران1